A DYNA NI 2012

17 December 2012

Roedd 2012 yn flwyddyn eithriadol i The Festivals Company. Llwyddom i gyflawni amcanion ein holl brosiectau ac, yn y rhan fwyaf o achosion, i fynd y tu hwnt i'r amcanion gwreiddiol hynny.

"Arweiniodd y penderfyniad i ganolbwyntio ar ein prosiectau craidd at ganlyniadau pwysig o fewn rhyw 18 mis yn unig, ac mae Gwobr Iris, Ffresh a Gwobr Tŷ Bwyta Cyri Cymru yn gryfach o'r herwydd. Mae'r sefydlogrwydd hwn yn ei dro wedi caniatáu i'r cwmni wario mwy o amser ac adnoddau ar ehangu ein gweithgarwch ym maes y ddelwedd symudol. Roedd yna lwyddiannau nodedig o ran cynhyrchu ffilmiau - ac fe enillwyd ambell i wobr hefyd - ond roeddem ychydig yn araf o ran hyrwyddo ein llwyddiannau ein hunain! Drwy daflu goleuni ar yr anweledig a chanolbwyntio mwy ar yr elfen hon yn ein gwaith, rydym wedi llwyddo i ehangu ein rhestr o gleientiaid yn ystod 2012," meddai Berwyn Rowlands.

"Bydd 2013 yn dechrau â mis Ionawr hynod brysur wrth i'r cyhoedd ddechrau pleidleisio dros y Tŷ Bwyta Cyri Gorau yng Nghymru, ac wrth i ni alw am geisiadau ar gyfer Gwobr Iris a chyhoeddi rhaglen gŵyl Ffresh yn Wrecsam. Cyn hynny, fodd bynnag, bydd yna ychydig o amser hamdden a chyfle i gael ein gwynt atom," ychwanegodd Berwyn.

Gŵyl Gwobr Iris 
Mae'r ŵyl bellach yn chwe blwydd oed a gwelwyd cynnydd yn nifer yr ymwelwyr Prydeinig o ryw 28% ynghyd â chynnydd yn nifer yr Ymwelwyr Rhyngwladol â'r Ŵyl o 19%. Roedd y cynnydd cyffredinol yn nifer yr ymwelwyr â'r ŵyl yn 21% - cyfanswm o 4,147 o ymwelwyr yn 2012. Cafodd yr ŵyl ei chynnal am ddiwrnod ychwanegol eleni ac roedd y mentrau newydd yn cynnwys diwrnod addysg ar gyfer pobl ifainc rhwng 14 a 17 mlwydd oed, sioe wobrau estynedig a chinio yng nghwmni Amy Lamé. Cafodd Fforwm y Cynhyrchwyr, digwyddiad penodol i'r diwydiant ffilm, ei ehangu hefyd yn 2012 fel ei fod yn ddigwyddiad prif ffrwd i weithwyr proffesiynol y diwydiant ymhob cwr o'r DG a thu hwnt.

ffresh
Roedd yna ddechrau cofiadwy i ŵyl 2012 wrth i 450 o bobl lanw Canolfan Gelfyddydau a Theatr Glan yr Afon, Casnewydd, ar fore Llun, i wrando ar y cyfarwyddwr Mike Leigh yn sôn am ei yrfa lewyrchus. I ddathlu cynnal yr ŵyl yn Ysgol Ffilm Casnewydd am y tro cyntaf, creodd y cwmni brosiect 'Straeon Casnewydd': chwech o ffilmiau gwreiddiol ac arddangosfa o ddelweddau a straeon am Gasnewydd mewn 50 gair neu lai. Ar y cyd â Chyngor Prydeinig Cymru, cynhaliodd yr ŵyl hefyd yr arolwg cyntaf yn y DG o waith Jonathan Caouette, ynghyd â dosbarth meistr gyda'r gwneuthurwr ffilm o America. Roedd gwesteion eraill yn cynnwys dau enillydd gwobrau Bafta, y cyfarwyddwyr Asif Kapadia a Matt Lipsey. Cofrestrodd 853 o bobl ar gyfer Ffresh 2012 dros dridiau'r ŵyl - cynnydd o 12% o gymharu â gŵyl 2011.

Y Ddelwedd Symudol
Roedd y cwmni'n fwy prysur nag erioed yn 2012 yn cynhyrchu ffilmiau a promos ar ran amrywiaeth o gwmnïau, gan gynnwys ein cleient newydd, Dŵr Cymru. Roedd y cytundeb cyffrous hwn yn fodd i ni fod hyd yn oed yn fwy creadigol ac ychwanegu fersiwn delwedd symudol o'r adroddiad blynyddol at ein portffolio nodedig o ffilmiau byrion ar ran y cwmni. Datblygodd ein perthynas â Phlaid Cymru hefyd, wrth i ni gynhyrchu promo uchelgeisiol i ofyn y cwestiwn 'Beth yw Cymreictod?' Fe gynhyrchom ni ddwy ffilm fer, Little Man, gyda'r cyfarwyddwr o Israel, Eldar Rapaport, a Burger, gyda Magnus Mork o Norwy. Bydd y ddwy yn cael eu dangos ar y BBC. Yn olaf, dychwelodd Elusen Ysbyty Plant Arch Noa at The Festivals Company i ofyn i ni greu promo i'w ddangos mewn digwyddiad yn Neuadd Dinas Caerdydd yng nghwmni Catherine Zeta-Jones.